A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2020. gada 17. februāris
Konstance, Donats
Ludza
Intermittent clouds
8°C
 
A A A

Pašvaldības atbalsts

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI

Ludzas novada dome 2011.gada 24.februārī ir pieņēmusi saistošus noteikumus Nr. 5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā”, kuri nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgā komiteja un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Ludzas novada dome šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

Nodokļa maksātājam motivēts iesniegums un šajos saistošajos noteikumos noteiktie dokumenti jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā.

Domes lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu Ludzas novada pašvaldība nosūta pa pastu viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus var piešķirt šādām kategorijām:

 • juridiskai personai – amatnieki, kas veic savas produkcijas realizāciju;
 • juridiskai personai, kas ir iepriekšējā gadā izveidojusi vismaz 3 (trīs) jaunas darba vietas un pastāvīgi tās nodarbina, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;
 • juridiskai personai, kuras īpašumā ir ēkas, kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās un kura ir ieguldījusi savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā šo ēku fasādes renovācijā un/vai rekonstrukcijā vai remontā;
 • juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana un rūpniecība un kuru īpašumā ir ēkas, kuras tiek lietotas rūpniecības vai ražošanas procesa nodrošināšanā;
 • kooperatīvai sabiedrībai un zemnieku saimniecībai, kuras pamatdarbības veids ir lauksaimniecība, un kuras pastāvīgi nodarbina vismaz 3 (trīs) darbiniekus, ja šo darbinieku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā 6 (sešos) mēnešos nav zemāks par 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas;
 • juridiskai personai piešķir nodokļa atvieglojumu no kārtējam taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām, pie nosacījuma, ka iepriekšējā taksācijas gada vasaras sezonā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) uzņēmumā tika nodarbināti jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem un jaunieša algas līmenis uzņēmumā nav zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu;
 • juridiskai personai, kuras pamatnodarbošanās ir ražošana, rūpniecība un pakalpojumu sniegšana, kuru īpašumā ir ēkas kas atrodas Ludzas vēsturiskā centra robežās, kas tiek lietotas rūpniecības, ražošanas procesa nodrošināšanai un pakalpojuma sniegšanai;
 • juridiskai personai, kura ir sakārtojusi degradēto teritoriju, kurā ir definēta Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017. uz 2015.gada 1.janvāri;
 • juridiskai personai, kura sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību piedalās projektu īstenošanā darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiska atbalsta mērķa 5.6.2 „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros un nodrošina vismaz 3 jaunas darba vietas vai investīcijas 100 000 EUR apmērā degradēto teritoriju sakārtošanai.

Plašākā informācija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību un atvieglojumu ir pieejama ŠEIT.

Jautājumu vai neskaidrības gadījumā lūdzam sazināties ar:
Aivaru Meikšānu, Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieku attīstības jautājumos, tālr. 65707496, e-pasts: [email protected]
Viju Laizāni, Ludzas novada pašvaldības nodokļu ekonomisti, tālrunis 65707408, e-pasts: [email protected]

____________________________________________________________________________________________________

ATBALSTS ĒKU SAKĀRTOŠANAI LUDZAS PILSĒTAS VĒSTURISKAJĀ CENTRĀ

Ludzas novada dome 2013.gada 10.jūlijā ir pieņēmusi saistošus noteikumus Nr. 17 “Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā”.
Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt saglabājušos un funkcionējošu vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanu un jumta seguma nomaiņu atbilstoši Ludzas novada apbūves noteikumiem, veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamu un publisko ēku (dzīvokļu) īpašnieki vai viņu pilnvarnieki pieprasa pašvaldības palīdzību programmā ietverto elementu atjaunošanai.

Uz šajos noteikumos noteikto pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošās ēkas, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertās ēkas Ludzas novadā ja:

 • dzīvojamo un publisko ēku fasādes būvgaldniecības izstrādājumi atrodas publiski redzamā vietā – apdzīvotas vietas ielas, ceļa vai laukuma fasādē, un šo izstrādājumu restaurācija būtiski uzlabotu apdzīvotas vietas kultūrvēsturisko ainavu;
 • stilistiski un vēsturiski unikāli būvgaldniecības izstrādājumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un apdraud šī izstrādājuma turpmāko pastāvēšanu;
 • dzīvojamās un publiskās ēkas fasādei ir nepieciešama renovācija, priekšroku dodot vēsturiski un arhitektoniski vērtīgai apbūvei;
 • dzīvojamo un publisko ēku jumtu segumam ir nepieciešama renovācija, priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski vērtīgai apbūvei.

Plašākā informācija par atbalsta piešķiršanas kārtību un atvieglojumu ir pieejama ŠEIT.
Jautājumu vai neskaidrības gadījumā lūdzam sazināties ar:
Aivaru Meikšānu, Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieku attīstības jautājumos, tālr. 65707496, e-pasts: aivars.meiksans[email protected]
Ilonu Igovenu, Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju, tālrunis 65707408, e-pasts: [email protected]

coloring.cool