A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2020. gada 04. jūnijs
Sindija, Sintija, Elfrīda
Ludza
Intermittent clouds
11°C
 
A A A

Teritorijas plānojums


PAZIŅOJUMS par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gada grozījumu izstrādes uzsākšanu un ierosinājumu iesniegšanu
Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu   “Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu izstrādi” (protokols Nr.13, 6.§) ir uzsākta spēkā esošā Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un darba grupas sastāvs.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālrunis 65707496, e-pasts: [email protected]
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 (312.kab.) vai elektroniski uz e-pasta adresi [email protected], kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv  līdz 2016. gada 30. septembrim.
Ar pašlaik spēkā esošo Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Plānošanas dokumenti/ Teritorijas plānojums http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/, Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē – Raiņa ielā 16, Ludzā un Ludzas novada pagastu pārvaldēs.
Publicēts 01.08.2016.


ERAF-logo
Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam un Vides pārskats izstrādāts  Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde” (Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033) ietvaros.

 


PAZIŅOJUMS par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam apstiprināšanu :
Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 31.janvārī ar Ludzas novada domes sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 1.§) ir apstiprināts Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (stājas spēkā 08.02.2015.).
Ar Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Vides pārskatu var iepazīties Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā – 113.kabinet, pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

2013.gada 31.janvāra domes sēdes lēmums (protokols Nr. 3.; 1. §) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 11.aprīļa vēstule par Ludzas novada teritorijas plānojuma īstenošanu

Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam
 
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. ( saistošā daļa ) 
Pārskats par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam izstrādi. 1. daļa
Pārskats par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam izstrādi. 2.daļa
Informatīvais zinojums par ietekmes uz vides stratēģiskā novērtējuma rekomendāciju izvērtēšanu un iekļaušanu Ludzas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam
Vides pārskats

Grafiskā daļa. Funkcionālā zonējuma kartes ( saistošā daļa )
Ludzas novads
Ludzas pilsēta

Grafiskā daļa. Teritorijas pašreizejās izmantošanas kartes
Ludzas novads
Ludzas pilsēta
Ludzas novada pagasti:

Grafiskā daļa. Tematiskās kartoshēmas. Ciemu  ūdensvada un kanalizācijas tīkli
coloring.cool