LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Mostly cloudy
14°C
 
A A A

Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

22.februāra domes sēdes informatīvajā daļā Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aina Poikāne sniedza pārskatu par Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas darbu 2017. gada otrajā pusgadā.

Šajā periodā notikušas 16 dzīvokļu komisijas sēdes, kurās izskatīti 113 iesniegumi. No šiem iesniegumiem 50 – par uzņemšanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, 37 – par īres līguma pagarināšanu, 17 – par piekrišanu piedāvātājam dzīvoklim, 9 – par atteikšanos no piedāvātā dzīvokļa.

Šī gada 1. janvārī pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā ir reģistrētas 317 personas, no tiem: 12 bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa; 4 maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījumu vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Ludzas novada administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā; 10 jaunās ģimenes un 291 pārējās personas.

Kas tiesīgs pretendēt uz pašvaldības dzīvokli?

Normatīvais akts, uz kura pamata tiek lemts par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas u. c. jautājumiem, ir Ludzas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Noteikumu 3. punktā noteiktas septiņu personu grupas palīdzības saņemšanai, paredzot palīdzības sniegšanas kārtību (neatliekami, pirmām kārtām, otrām kārtām vai trešām kārtām sniedzama):

  1. Personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība (ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kurā tā deklarējusi savu dzīvesvietu, ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi);
  2. Personas, kurām palīdzība sniedzama pirmām kārtām (īsumā par šo grupu: no dzīvojamās telpas izliktas maznodrošinātas personas, kas ir pensionāri, invalīdi, bērnu vecāki/apgādnieki, no cietuma atbrīvoti u.c.; bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības; personas, kuras dzīvo mājā, kam nepieciešams veikt kapitālremontu, u.c. Saistošo noteikumu Nr. 3 minētas personas);
  3. Kvalificētie speciālisti – palīdzība sniedzama otrām kārtām;
  4. Jaunās ģimenes – palīdzība sniedzama otrām kārtām;
  5. Personas, kuru ikdienas aizgādībā ir bērns invalīds, – palīdzība sniedzama otrām kārtām;
  6. Personas, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, – palīdzība sniedzama otrām kārtām;
  7. Pārējās personas – palīdzība sniedzama trešām kārtām.

ATKĀRTOTI VĒRŠAM UZMANĪBU!

2017. gada 26. oktobra domes sēdē Saistošie noteikumi Nr. 3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” papildināti ar nosacījumiem par personu grupām, kam ir tiesības uz dzīvojamo telpu otrām kārtām:

personas, kuru ikdienas aizgādībā ir bērns invalīds, un

personas, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni,

attiecībā uz grupu “Jaunās ģimenes” – līdz 30 gadiem paaugstināts vecuma cenzs (bija 25 gadi), līdz ar to otrām kārtām dzīvoklis piešķirams arī jaunām ģimenēm, kurā

viens no bērna vecākiem (aizbildņiem) uz iesnieguma iesniegšana brīdi ir jaunietis līdz 30 gadiem vai

vientuļā/-ais māmiņa/tētis līdz 30 gadiem (līdz šim 25 gadi!),

ja abi no vecākiem (aizbildņiem) vai vientuļā/-ais māmiņa/tētis un bērns/-i ir deklarēti Ludzas novada pašvaldībā vismaz 1 gadu pirms iesnieguma iesniegšanas brīža.

Šie grozījumi stājušies spēkā 2018. gada 23. februārī.

AICINĀM šīm personas vērsties Dzīvokļu komisijā, lai reģistrā (rindā) būtu jaunākā informācija.

Par Dzīvokļu komisiju

Saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (1.3. punkts) formulēts, kādus lēmumus var pieņemt Komisija, tie ir: par personas reģistrēšanu vai izslēgšanu no dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistra vai par atteikumu personu reģistrēt šajā reģistrā; personas dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu; par pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanu; par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu; par sociālo dzīvokļu izīrēšanu; par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.

Jautājumi par pašvaldības dzīvokļu īri risināmi, vēršoties pie Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas Ainas Poikānes – pašvaldības ēkas 4. stāvā, 415. kabinetā, vai zvanot pa tālruni 65707410. Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un otrdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Aina Poikāne,

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja

coloring.cool