LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs
Monvīds, Egita, Emīls
Ludza
Clear
20°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz vakanto Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora amatu

Pretendentam izvirzītās prasības:

– uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

– pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

– pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

– pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

 –  likumu un citu normatīvo aktu pārzināšana izglītības jomā;

–   zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;

–   labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;

–   precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Amata pamatpienākumi:

– nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi;

– nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Ludzas novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu;

– nodrošināt iestādes materiālās  bāzes, inventāra un citu materiālo un finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;

– sagatavot un iesniegt Ludzas novada domē iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;

-dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmu;

-veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Ludzas  novada domes pieprasījuma;

-vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, nodrošināt iestādi ar atbilstošas  kvalifikācijas pedagogiem;

Amatalga  no 1214,00 EUR mēnesī.

 

Pieteikumu termiņš – 2020.gada 29.jūnijs  plkst.16.00.

 

Iesniedzamie dokumenti:

– motivācijas vēstule;

– CV;

-izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-izglītības iestādes attīstības koncepcija (līdz 2 A4 lapām datorrakstā).

 

Dokumentus slēgtā aploksnē  ar norādi “Konkursam uz vakanto Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora amatu” jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu: Raiņa ielā 16, 312. kab., Ludzā, LV-5701.

Tālr. uzziņām: 65707138, 65707400 

 

coloring.cool