LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
17°C
 
A A A

Ludzas novadā ir stājušies spēkā grozījumi vairākos saistošajos noteikumos

Ludzas novada dome apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos, kas ir spēkā novada administratīvajā teritorijā.

Ludzas novada domes 31.janvāra sēdē pieņemti saistošie noteikumi Nr.4 Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „ Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. Tie paredz līdzfinansējuma apmēra ierobežojumu prioritārām iedzīvotāju kategorijām, nosakot, ka pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1000 EUR izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 1000 EUR pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Saistošo noteikumu Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” aktuālā redakcija

No 2018.gada 23.februāra spēkā ir:

saistošie noteikumi Nr. 14 Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Grozījumi nosaka, ka otrām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kur ikdienas aizgādībā ir bērns invalīds, un personas, kuru aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, kā arī jaunās ģimenes, kurā viens no bērna vecākiem (aizbildņiem) uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jaunietis līdz 30 gadiem vai vientuļā/-ais māmiņa/tētis un bērns/-i ir deklarēti Ludzas novada pašvaldībā vismaz 1 gadu pirms iesnieguma iesniegšanas brīža.

Saistošo noteikumu Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” aktuālā redakcija

saistošie noteikumi Nr.2 Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra  saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”. Grozījumi pieņemti sakarā ar izmaiņām tiesību aktos par sociālo palīdzību (spēkā ar 01.01.2018.), grozīti 19.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”, kur mainīts pabalsta apmērs bērna uzturam:

1) ir noteikts pabalsta apmērs, kas nevar būt mazāks par MK paredzēto pabalsta summu (bija 160 eiro, pēc MK noteikumiem jābūt – 215 vai 258 eiro);

2) saistošie noteikumi papildināti ar apakšpunktu 2.7.5. par veselības aprūpes pabalsta izmaksu tām personām, kuras nav saņēmušas pabalstu veselības uzlabošanai, saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”. 

Saistošo noteikumu Nr.11 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” aktuālā redakcija

saistošie noteikumi Nr.3 Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”, kas pieņemti sakarā ar izmaiņām tiesību aktos par materiālo palīdzību (spēkā ar 01.01.2018.). Noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt ne tikai Pabalsta apmēru, bet arī piešķiršanas un izmaksas kārtību. Punktā par pabalsta izmaksas termiņa pagarināšanu noteikts, ka pašvaldības pilnvarojums izdot saistošos noteikumus izriet no likuma “Par pašvaldībām” (15.panta pirmās daļas 7.punkta un 43.panta trešās daļas), kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par likumā paredzētajiem jautājumiem.

Saistošo noteikumu Nr.12 “Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” aktuālā redakcija

Ludzas novada domes 2018.gada 22.februāra sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 “Grozījumi Ludzas  novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”. Pieņemtie grozījumi aktualizē Finanšu pastāvīgās komitejas kompetenci un izslēdz prasību par nepieciešamību komitejai sniegt atzinumu par atvaļinājumu un komandējumu piešķiršanu domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekiem. No nolikuma izslēgta arī norāde par pašvaldības dalību biedrībā “Eiroreģions Pleskava, Livonija”.

Saistošo noteikumu Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” aktuālā redakcija

Informāciju sagatavoja

Svetlana Rimša,

pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja

coloring.cool