LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis
Laura, Jadviga
Ludza
Partly sunny
14°C
 
A A A

Jauns letonika.lv erudīcijas konkurss bibliotēku lasītājiem un bibliotekāriem

Uzziņai

Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas interneta pakalpojums, kas aptver plašas digitālās enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, bagātu attēlu krātuvi, latviešu literatūras klasiku. Te atradīsiet saturīgu un kvalitatīvu informāciju latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, kultūru, valodu, vidi un cilvēkiem.

Enciklopēdiju un vārdnīcu saturs veidots sadarbībā ar autoritatīviem nozaru speciālistiem, visa informācija ir apkopota vienā vidē un ērti atrodama ar tam speciāli radītu meklētāju, kas ‘saprot' latviešu valodu.

Letonika.lv ir sabiedrības “Tilde” veidotais un uzturētais latviskais uzziņu un tulkošanas portāls.

V/a “Kultūras informācijas sistēmas” ir Kultūras ministrijas aģentūra, kuras misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Starp vērienīgākajiem aģentūras īstenotajiem projektiem ir Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma jeb “Gaismas tīkls”, Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma, Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs un Latvijas valsts, pašvaldību un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts “Trešais tēva dēls”.

Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros lasītājiem tiek piedāvāta iespēja lietot daudzveidīgas elektroniskās datu bāzes, interneta enciklopēdijas un pilnu tekstu žurnālus par dažādām nozarēm gan latviešu, gan angļu valodā. Lielāko daļu abonēšanas maksas šīm bibliotēkām sedz aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”.

“Til­de” ir va­do­šais pla­ša lie­to­ju­ma prog­ram­ma­tū­ras iz­strā­dā­tājs Bal­ti­jas val­stīs. Til­de ir di­bi­nā­ta 1991. ga­dā Rī­gā, tajā strā­dā 91 dar­bi­nie­ks, uzņēmumam ir bi­ro­ji arī Viļ­ņā un Tal­li­nā. Gal­ve­nie Til­des dar­bī­bas vir­zie­ni ir da­to­rat­bal­sta iz­strā­de lat­vie­šu va­lo­dai, da­tor­prog­ram­mu lo­ka­li­zā­ci­ja, grā­mat­ve­dī­bas un uzņēmuma vadības prog­ram­ma­tū­ra, informatīvie un video pakalpojumi internetā.

coloring.cool