LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2021. gada 18. maijs
Inese, Inesis, Ēriks
Ludza
Rain
13°C
 
A A A

Īpašnieki sāk maksāt Nekustamā īpašuma nodokli 2017. gadam

Ir sagatavoti un izsūtīti Ludzas novada Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi. Daudzi īpašnieki steidzas jau uzreiz samaksāt nodokli skaidrā naudā, un pašvaldības ēkas 2. stāvā, kur atrodas kase, veidojas rinda. Jāatgādina, ka NĪN var nomaksāt arī pagastu pārvalžu kasēs un elektroniski internetbankās.

Ludzas novada pašvaldības nodokļu ekonomiste Vija LAIZĀNE informē par aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar šo nodokli.

Par Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis 2017. gadam (turpmāk – NĪN) un atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums) noteiktajam termiņam – līdz taksācijas gada 15. februārim, maksāšanas paziņojumi nosūtīti nodokļa maksātājiem vai viņu pilnvarotām personām pēc norādītās adreses. Ja nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarotā persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai) līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, tās pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību.

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī noteiktajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.

Maksāšanas paziņojums par NĪN ir administratīvais akts. Nosūtot maksāšanas paziņojumu pa pastu, to nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu.

Saskaņā ar Likuma 10. pantu un Administratīvā procesa likuma 79. panta 1. daļu maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Administratīvā procesa likuma 70. panta 1. daļa nosaka, ka administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Paziņošanas likuma 9. panta 2. daļa nosaka, ka dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Pamatojoties uz Likuma 9. panta 1. un 2. daļu, NĪN maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.1 panta 2. daļu, nodokļa samaksas diena ir diena, kad valsts budžets vai pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļā ir noteikts, ka par nodokļu un nodevu maksājuma summas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 % par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.

Saskaņā ar 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”:

42.1. punktu, ja nodokli maksā par vairākiem nekustamā īpašuma objektiem, samaksātā nodokļa summa tiek sadalīta proporcionāli ap atsevišķiem objektiem Ministru kabineta noteikumu Nr. 149 “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” noteiktajā kārtībā;

42.2. punktu, ja nodokli maksā reizi gadā, tas jāmaksā līdz Likuma 6. panta 3. daļā noteiktajam taksācijas gada pirmā maksājuma termiņam.

Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. pantam.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16. panta 10.punktu, maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Atgādinām, ka portālos www.epakalpojumi. un www.latvija.lv ir iespējams:

  1. iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt;
  2. pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā;
  3. saņemt atgādinājumus par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos;
  4. veikt NĪN apmaksu par citu personu.

 

coloring.cool