LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs
Monvīds, Egita, Emīls
Ludza
Mostly sunny
30°C
 
A A A

Apstiprināts Ludzas novada pašvaldības 2021. gada budžets

18. februārī videokonferences režīmā notika Ludzas novada domes ārkārtas sēde, kuras laikā tika apstiprināts Ludzas novada pašvaldības budžets 2021. gadam. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība un pievilcīgas dzīves vides veidošana.

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi prognozēti EUR 16 189 451, savukārt, Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie izdevumi prognozēti EUR 18 748 678.

Ludzas novada pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

2021. gadā un turpmāk Ludzas novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu u.c. iestāžu infrastruktūru.

Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir paredzēts izglītības funkcijas nodrošināšanai, tas sastāda EUR 6 477 809.  Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām –  1 566 551 EUR, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām –  2 721 763 EUR.  Interešu un profesionālās ievirzes iestāžu uzturēšanai un investīcijām tiks atvēlēti 1 557 344 EUR. Transporta daļas uzturēšanai un skolēnu pārvadāšanai – 226 197 EUR. Savukārt, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes uzturēšanai, izglītības papildus pasākumiem un transfertiem citām pašvaldībām – 405 954 EUR.

Šī gada budžetā ir saglabāts balvu fonds izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skatēs, kā arī stipendijas tiem augstskolu studentiem, kuri atgriezīsies strādāt dzimtajā novadā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 3 164 144 EUR. Šajā pozīcijā 2 913 584 EUR  ir atvēlēti pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošanai.

Viena no pašvaldības prioritātēm ir uzņēmējdarbības attīstības veicināšana. Jauno uzņēmēju atbalsta pasākumiem ieplānoti 31 700 EUR un jauniešu nodarbinātībās pasākumiem – vēl 10 000 EUR.

Algoto darbu koordinatora darba samaksai – 1 766 EUR. Mežsaimniecībai – 5 000 EUR.  Lauksaimniecības konsultantu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem – 11 134 EUR,. Zivsaimniecībai – 14 452 EUR. Rundēnu pagasta katlu māju uzturēšanai – 45 773 EUR. Būvvaldes uzturēšanai – 67 862 EUR. Tūrisma informācijas centra uzturēšanai –  40 534 EUR. Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, šīs jomas projektu īstenošanai atvēlēti – 22 339 EUR.

Izdevumi pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk. domes nodaļām un pagastu pārvaldēm – 1 179 148 EUR. Klientu apkalpošanas centram – 29 414 EUR, Ludzas novada vēlēšanu komisijai – 83 207 EUR. aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksas maksājumiem Valsts kasei – 55 600 EUR. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 50 000 EUR.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai budžetā ieplānoti 3 332 836 EUR. Šajā kategorijā paredzēti līdzekļi administrācijas izdevumiem novada teritorijas plānošanai un attīstībai – 205 489 EUR, ūdensapgādes nodrošināšanai un attīstībai – 173 733 EUR. Izdevumi ielu apgaismošanai – 184 889 EUR. Izdevumi  novada teritoriju uzturēšanai un attīstībai 2 380 612 EUR.

Kultūras, atpūtas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības atbalstam pašvaldība kopumā plāno 1 193 468 EUR, tostarp:

  • novada un valsts mēroga sporta un kultūras pasākumiem – 145 208 EUR;
  • bibliotēku uzturēšanai un projektu īstenošanai – 500 211 EUR;
  • tautas namu un klubu uzturēšanai – 305 648 EUR;
  • Ludzas Novadpētniecības muzeja uzturēšanai – 170 363 EUR;
  • Ludzas pilskalna labiekārtošanas projekta īstenošanai – 149 863 EUR;
  • televīzijas un radio pakalpojumiem – 13 236 EUR;
  • izdevumam sadarbībai ar presi – 37 500 EUR;
  • atbalstam reliģiskām organizācijām, biedrībām – 12 500 EUR.

Sociālajai aizsardzībai pašvaldības budžetā paredzēti 2 407 686 EUR. Sociālās aizsardzības izdevumi Sociālajam dienestam –  1 560 737 EUR.  Sociālās aprūpes centra “Ludza” uzturēšanai – 628 419 EUR.  Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu dienas centra uzturēšanai -86805 EUR. Bāriņtiesas uzturēšanai  – 131 725 EUR.

Klasifikācijas pozīcija Veselība ietver izdevumus veselības pieejamības nodrošināšanai novada pagastu administratīvajās teritorijās un pasākumus sabiedrības veselības veicināšanai – 153 783 EUR.

Klasifikācijas pozīcijā Sabiedriskā kārtība un drošība plānoti izdevumi: dzimtsarakstu nodaļai – 29 433 EUR, atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai – 31 169 EUR, pašvaldības policijas izveidošanai – 47 785 EUR.

Klasifikācijas pozīcija Vides aizsardzība ietver: atkritumu apsaimniekošanas izdevumus pagastos – 28 395 EUR,  notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumus  – 143 284 EUR,  izdevumus vides piesārņojuma samazināšanai un novēršanai – 14 470 EUR.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības budžets 2021. gadam

Paskaidrojuma raksts un Ludzas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Ludzas novada pašvaldības budžeta projektu 2021. gadam

Saistošie noteikumi Nr. 3 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”

Pielikums Nr. 1  Saistošajiem noteikumiem  Nr. 3 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” – 2021. gada Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

Pielikums Nr. 2 Saistošajiem noteikumiem  Nr. 3 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” – Ludzas novada pašvaldības budžeta iestāžu, pasākumu un īstenojamo projektu izdevumu kopsavilkums 2021. gadam

Pielikums Nr. 3 Saistošajiem noteikumiem  Nr. 3 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs 2021. gadam

Pielikums Nr. 4  Saistošajiem noteikumiem  Nr. 3 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” –  2021. gada Ludzas novada pašvaldības ziedojumu budžets

Pielikums Nr. 5  Saistošajiem noteikumiem  Nr. 3 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”  – Ludzas novada pašvaldības investīciju plāns 2021. gada budžetam

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska

coloring.cool