LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 06. maijs
Didzis, Gaidis
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Būvvaldes pakalpojumi un veidlapas

 

          Iesniegums Ludzas novada Būvvaldei (brīvā formā)

Teritorijas plānošana

Iesniegums  izziņas sagatavošanai par plānotās darbības atbilstību Ludzas novada Teritorijas plānojumam (Ludzas novada pašvaldībai)
Iesniegums par detālplānojuma izstrādi

Nekustamais īpašums

Iesniegums izziņas par būves statusu saņemšanai – par nepabeigtas jaunbūves ierakstīšanu Zemesgrāmatā
Iesniegums izziņas par būves neesību dabā saņemšanai
Iesniegums par nosacījumu izsniegšanu Zemes ierīcības projekta izstrādei Ludzas novada  administratīvajā teritorijā)

Iesniegums Zemes ierīcības projekta apstiprināšanai (Ludzas novada pašvaldībai) 
Pieprasījums atmežošanas  kompensācijas aprēķinam
Iesniegums  atļaujas saņemšanai par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā (Ludzas novada pašvaldībai) 

Vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana

Iesniegums reklāmas, informācijas objekta vai izkārtnes izvietošanas saskaņošanai

Būvniecība

Atļauja rakšanas darbu atļaujas saņemšanai
Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai  vai derīguma termiņa pagarināšanai
Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana.  Krāsu pase

Veidlapas atbilstoši  speciāliem būvnoteikumiem 

Būvdarbu vadītāja saistību raksts
Būvuzrauga saistību raksts

Ēkas

Lietotie termini

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529  “Ēku būvnoteikumi”  (turpmāk – Noteikumi).

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami Noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos.

Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

Paskaidrojuma raksts (Noteikumu 1. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 22., 23., 24., 27., 29.1, 32., 34., 35., 36. un 44. punktā minētajos gadījumos.

Būvniecības iesniegums (Noteikumu 4. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 25., 26., 28., 29., 30., 31. un 33. punktā minētajos gadījumos.

Apliecinājuma karte (Noteikumu 5. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 35., 36., 37. un 38. punktā minētajos gadījumos.

Ceļi un ielas

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi  Nr. 633  “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi)

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami Noteikumu 64.punktā minētajos gadījumos

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās inženierbūvju grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

Paskaidrojuma raksts (Noteikumu 6. pielikums)  1.grupas ceļam Noteikumu  71.punktā minētajos gadījumos;
Būvniecības iesniegums  Noteikumu 72. punktā un 73.punktā minētajos gadījumos;
Apliecinājuma karte Noteikumu  74.punktā minētajos gadījumos;
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai.

Elektroenerģijas būves

Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”

Paziņojums par būvniecību
Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts
Apliecinājuma karte
Projekta saskaņošanas veidlapa
Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

Atsevišķas inženierbūves 

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes, kanalizācijas, ūdensapgādes, siltumapgādes  un citu atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecība

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi)

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami Noteikumu 6.punktā minētajos gadījumos

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Apliecinājuma karte inženierbūvēm
Būvniecības iesniegums
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Īekšējā inženiertīkla būvdarbus veic atbilstoši  Noteikumu 17.punktā  noteiktajai kārtībai;
Inženiertīkla pievada jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai veic  atbilstoši Noteikumu 18.punktā  noteiktajai kārtībai;

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Paskaidrojuma raksts 1.grupas būves būvniecībai/nojaukšanai
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

Elektronisko sakaru tīkli

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

coloring.cool