A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2019. gada 20. novembris
Anda, Andīna
Ludza
Cloudy
3°C
 
A A A

Būvvaldes pakalpojumi un veidlapas

 

Fiziskas personas iesnieguma veidlapa  

Juridiskas personas iesnieguma veidlapa

 
Teritorijas plānošana

Iesniegums izziņas sagatavošanai par plānotās darbības atbilstību Ludzas novada teritorijas plānojumam
Iesniegums par detālplānojuma izstrādi

Nekustamais īpašums

Iesniegums izziņas par būves statusu saņemšanai- par nepabeigtas jaunbūves ierakstīšanu Zemesgrāmatā
Iesniegums izziņas par būves neesību dabā saņemšanai
Iesniegums par nosacījumu izsniegšanu Zemes ierīcības projekta izstrādei (Ludzas novada administratīvajā teritorijā)

Iesniegums Zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
Pieprasījums atmežošanas  kompensācijas aprēķinam
Iesniegums  atļaujas saņemšanai par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā

Vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana

Iesniegums reklāmas, informācijas objekta vai izkārtnes izvietošanas saskaņošanai

Būvniecība

Iesniegums rakšanas darbu atļaujas saņemšanai
Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai sakarā ar būvniecības procesa dalībnieka maiņu
Iesniegums būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanai
Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana. Krāsu pase

Veidlapas atbilstoši  speciāliem būvnoteikumiem 

Būvdarbu vadītāja saistību raksts
Būvuzrauga saistību raksts

Ēkas

Lietotie termini

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529  “Ēku būvnoteikumi”  (turpmāk – Noteikumi)

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami Noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Paskaidrojuma raksts ēkas būvniecībai   Noteikumu  22.23.24.  un   29.1  punktā un 35.2.  un 36.2. apakšpunktā minētajos gadījumos
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai  Noteikumu  27. un 32. punktā minētajos gadījumos
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves  Noteikumu 34. punktā minētajos gadījumos
Būvniecības iesniegums ēkas būvniecībai/nojaukšanai Noteikumu  25.26.28.29.30.31.  un 33. punktā minētajos gadījumos
Apliecinājuma karte  Noteikumu  35.1. apakšpunktā, 37.  un 38.  punktā minētajos gadījumos
Ēkas fasādes apliecinājuma karte   Noteikumu 35.1. apakšpunktā, 37.  un 38. punktā minētajos gadījumos
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai Noteikumu  44. punktā minētajos gadījumos
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijaiApliecinājums par ēkas nojaukšanu

Ceļi un ielas

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi  Nr. 633  “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi)

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami Noteikumu 64.punktā minētajos gadījumos

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Paskaidrojuma raksts 1.grupas ceļam Noteikumu  71.punktā minētajos gadījumos
Būvniecības iesniegums  Noteikumu 72. punktā un 73.punktā minētajos gadījumos
Apliecinājuma karte Noteikumu  74.punktā minētajos gadījumos
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

Elektroenerģijas būves

Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”

Paziņojums par būvniecību
Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts
Apliecinājuma karte
Projekta saskaņošanas veidlapa
Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

Atsevišķas inženierbūves 

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes, kanalizācijas, ūdensapgādes, siltumapgādes  un citu atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecība

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi)

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami Noteikumu 6.punktā minētajos gadījumos

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Apliecinājuma karte inženierbūvēm
Būvniecības iesniegums
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Īekšējā inženiertīkla būvdarbus veic atbilstoši  Noteikumu 17.punktā  noteiktajai kārtībai;
Inženiertīkla pievada jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai veic  atbilstoši Noteikumu 18.punktā  noteiktajai kārtībai;

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Paskaidrojuma raksts 1.grupas būves būvniecībai/nojaukšanai
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

Elektronisko sakaru tīkli

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

coloring.cool