LV RU EN

A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2019. gada 23. septembris
Vanda, Veneranda, Venija
Ludza
Mostly sunny
10°C
 
A A A

Sociālie pabalsti

Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, veterāniem

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

Vienreizējs pabalsts uz pieprasītāja iesnieguma pamata tiek piešķirts personām, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli: politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 18.Novembra svētkos – 50,00 euro;

Otrā Pasaules kara veterāniem aprīļa mēnesī – 50,00 euro;

 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Ziemassvētkos –  50,00 euro;

 Afganistānas kara veterāniem – 50,00 euro vienu reizi gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts kurināmā iegādes vai apkures izdevumu apmaksai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas:

Iesnieguma veidlapa. Centralizētā siltumapgādes pakalpojuma apmaksai personai ar I grupas invaliditāti.

Iesnieguma veidlapa. Malkas iegādes izdevumu apmaksai personai ar I grupas invaliditāti.

Iesnieguma veidlapa. Malkas iegādes izdevumu apmaksai ģimenē, kurā aug bērns ar invaliditāti.

Iesnieguma veidlapa. Centralizētā siltumapgādes pakalpojuma apmaksai vientuļajam pensionāram.

Iesnieguma veidlapa. Malkas iegādes izdevumu apmaksai vientuļajam pensionāram.

Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts  I grupas invalīdiem, ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.     

pabalsts nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem netiek piešķirts, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

personas ienākumi pārsniedz 270,00 euro mēnesī; pabalsta pieprasītājam pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli: 150,00 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

250,00 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apmērā: Personas 80 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā; Personas 85 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā; Personas 90, 95 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā; Personas 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 gadu dzimšanas dienā 30,00 euro apmērā; Personas 100 gadu jubilejā un vairāk 200,00 euro apmērā

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts tiek piešķirts atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 250,00 euro – līdz 20,00 euro apmērā gadā.

 Ģimenēm, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi mēnesī nepārsniedz 450 euro – līdz 30 euro ģimenei gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām tiek piešķirts 30,00 euro apmērā. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras tiek piešķirts 100,00 euro kalendārajā gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts aizbildnim

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa (līdz 2010.gada 1.septembrim: Ludzas pilsētas bāriņtiesa, Cirmas pagasta bāriņtiesa, Pureņu pagasta bāriņtiesa, Briģu pagasta bāriņtiesa, Isnaudas pagasta bāriņtiesa, Nirzas pagasta bāriņtiesa, Rundēnu pagasta bāriņtiesa, Pildas pagasta bāriņtiesa, Ņukšu pagasta bāriņtiesa, Istras pagasta bāriņtiesa) tiek piešķirts 150,00 euro kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā uz pabalsta izmaksas brīdi ir 3 vai vairāk bērni 30,00 euro apmērā par katru bērnu. Pabalsts tiek piešķirts decembra mēnesī bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Ēdināšanas izdevumu apmaksa bērniem no daudzbērnu ģimenēm

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas:  Iesnieguma veidlapa

Ēdināšanas izdevumu apmaksa Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, un Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu internātos tiek piešķirta ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 un vairāk bērni 100% apmērā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts aizgādnim

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

1.Pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 200,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

2. Vienreizējs pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar  Ludzas novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 50,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts sociālo dzīvokļu īrniekiem

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Dzīvokļa pabalsts īres maksai, apmaksājot 2/3 no īres maksas   personām (ģimenēm), kuras īrē sociālos dzīvokļus. Pabalsts tiek piešķirts ne retāk, kā vienu reizi trīs mēnešos pēc dzīvojamās mājas apsaimniekotāja iesniegtajiem finanšu aprēķiniem par īres maksas apmēru sociālajos dzīvokļos.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Apbedīšanas pabalsts

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts noteikto apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par Ludzas novada pašvaldības noteikto pabalsta apmēru un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem līdz 300 euro. Nepieciešams iesniegt izziņu no VSAA par apbedīšanas pabalsta apmēru.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts veselības uzlabošanai

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

Pabalstu veselības uzlabošanai var saņemt nestrādājošas pensijas vecuma personas vai personas, kurām noteikta invaliditāte, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 250,00. Pabalsta apmērs līdz EUR 50,00 gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts kāzu jubilejā

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas:  Iesnieguma veidlapa

1.Pabalsts EUR 200,00 apmērā tiek piešķirts kāzu jubilāriem, ja laulībā nodzīvoti 50 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

2. Pabalsts EUR 250,00 euro apmērā tiek piešķirts, ja laulībā nodzīvoti 60 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts mācību maksas segšanai kultūrizglītības iestādē

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas

Iesnieguma veidlapa | Mākslas skola

Iesnieguma veidlapa | Mūzikas skola

Pabalstu mācību maksas segšanai kultūrizglītības iestādē tiek piešķirta sekmīgiem audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm, kuri mācās Ludzas mūzikas pamatskolā vai J.Soikāna Ludzas mākslas skolā – 50% apmērā no mācību maksas summas.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai (pases saņemšanai, dokumentu noformēšanai, veselības aprūpes pakalpojumiem u.c.) tiek piešķirts trūcīgām personām ņemot vērā konkrēto situāciju un tā apmērs ir līdz 30,00 euro gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai braukšanai Ludzas novada teritorijā tiek piešķirts nestrādājošiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 215,00 euro. Pabalsta apmērs līdz 10,00 euro gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv

coloring.cool