LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2017. gada 24. janvāris
Krišs, Eglons, Ksenija
Ludza
Rain and snow
1°C
 

Ludzas novada Sociālais dienests

Raina_16A (2)Ludzas novada Sociālais dienests ir Ludzas novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Sociālā dienesta darbības mērķis – palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Ludzas novada iedzīvotāji palīdzību sociālo problēmu risināšanā var saņemt savā dzīvesvietā – Ludzas pilsētā un Isnaudas, Cirmas, Pureņu, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Briģu, Rundēnu, Istras pagastos.
Ludzas novada Sociālā dienesta klienti ir Ludzas novada trūcīgie un mazaizsargātie iedzīvotāji – ģimenes ar bērniem, invalīdi, vientuļie pensionāri un citas personas/ģimenes, kurām radušās sociālās problēmas.
Sociālā palīdzība Ludzas novada iedzīvotājiem tiek piešķirta saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Sociālās palīdzības saņemšanai Ludzas novada Sociālajā dienestā ir jāiesniedz rakstisks iesniegums, ienākumus apliecinošie dokumenti, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Sociālā dienesta darbinieki veic klientu materiālā stāvokļa izvērtēšanu.
Daži pabalstu veidi tiek piešķirti bez personu/ģimeņu ienākumu izvērtēšanas, tie ir: pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pabalsts aizbildņiem, bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts personām pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietām, vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, vienreizējs pabalsts kara veterāniem, pabalsts ārkārtas situācijā.

Ludzas novada Sociālais dienests:
– sniedz sociālā darba pakalpojumus, nodrošina psihosociālo palīdzību, kas ietver sociālo gadījumu risināšanu, palīdzot personām (ģimenēm) atjaunot spējas sociāli funkcionēt;
– informē pašvaldības iedzīvotājus par iespējām un kārtību sociālo pakalpojumu saņemšanai no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem;
– izvērtē personu individuālās vajadzības un viņu ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas sociālo pakalpojumu saņemšanai, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu;
–  organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem;
– sniedz aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt un kurām nav likumīgo apgādnieku, kas spētu nodrošināt aprūpi;
– nodrošina psihologa pakalpojumus – personu un/vai ģimeņu psiholoģisko problēmu risināšanu, sniedzot tām profesionālu psiholoģisko palīdzību un atbalstu, sekmējot krīzes situāciju un viņu psiholoģisko problēmu pārvarēšanu un iekļaušanos sabiedrībā, atbalsta grupu vadīšanu.

Ludzas novada Sociālā dienesta nolikums

Saistošie noteikumi “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM LUDZAS NOVADĀ” (aktuālā redakcija)

Saistošie noteikumi “PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM LUDZAS NOVADĀ” (aktuālā redakcija)

Saistošie noteikumi “PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU LUDZAS NOVADĀ” (aktuālā redakcija)

Saistošie noteikumi “PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM” (aktuālā redakcija)

Saistošie noteikumi “PAR DZĪVOKĻA PABALSTU BĒRNAM BĀRENIM UN BĒRNAM, KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS”

 

Kontaktinformācija

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

E-pasts: socdienests@ludza.lv

Amats

Vārds, uzvārds

Kabineta numurs.

Kontakttālrunis

E-pasts

Sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbunova-Kozlova

5.

65726901

lilita.gorbunova-kozlova@ludza.lv

Vadītājas vietniece Katrīna Skrebinska

5.

65726901

katrina.skrebinska@ludza.lv

Sociālā darbiniece Santa Seņkova

6.

65707421

santa.senkova@ludza.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Inga Gailiša

8.

65707492

inga.gailisa@ludza.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ilga Kivliša

8.

65707492

ilga.kivlisa@ludza.lv

Sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem Ilona Bondarenko

9.

65707414

ilona.bondarenko@ludza.lv

Sociālās palīdzības organizatore Sanita Dalibo

7.

65707415

sanita.dalibo@ludza.lv

Sociālās palīdzības organizatore Svetlana Gorbunova

7.

65707415

svetlana.gorbunova@ludza.lv

Sociālā darbiniece Svetlana Aleksejeva 9. 65707414 svetlana.aleksejeva@ludza.lv
Psiholoģe Viktorija Maškanceva

16.

65726001;

22493737

viktorija.maskanceva@ludza.lv

Lietvede Inga Treikale

4.

65726900

inga.treikale@ludza.lv

Sociālā dienesta darbinieki pagastos

Pagasti, kurus apkalpo

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis darbā

E-pasts

Isnaudas pag. Sociālā darbiniece Daina Laganovska

65729110

daina.laganovska@ludza.lv

Istras pag. Sociālā darbiniece Olga Cvetkova

65729523

olga.cvetkova@ludza.lv

Pildas. pag

Ņukšu pag.

Sociālā darbiniece Ludmila Seņkova

65728201

65729493

ludmila.senkova@ludza.lv

Cirmas pag.

Pureņu pag.

Sociālā darbiniece Biruta Ažesole

65729300

65729399

biruta.azesole@ludza.lv

Rundēnu pag.

Nirzas pag.

Sociālā darbiniece Zinaīda Igovena

65729611

65729736

zinaida.igovena@ludza.lv

Briģu pag. Sociālā darbiniece Līga Dinaburska

65729853

liga.dinaburska@ludza.lv