LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2019. gada 22. augusts
Rudīte, Everts
Ludza
Partly cloudy
11°C
 
A A A

Ludzas novada Sociālais dienests

Raina_16A (2)Ludzas novada Sociālais dienests ir Ludzas novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Sociālā dienesta darbības mērķis – palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Ludzas novada iedzīvotāji palīdzību sociālo problēmu risināšanā var saņemt savā dzīvesvietā – Ludzas pilsētā un Isnaudas, Cirmas, Pureņu, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Briģu, Rundēnu, Istras pagastos.
Ludzas novada Sociālā dienesta klienti ir Ludzas novada trūcīgie un mazaizsargātie iedzīvotāji – ģimenes ar bērniem, invalīdi, vientuļie pensionāri un citas personas/ģimenes, kurām radušās sociālās problēmas.
Sociālā palīdzība Ludzas novada iedzīvotājiem tiek piešķirta saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Sociālās palīdzības saņemšanai Ludzas novada Sociālajā dienestā ir jāiesniedz rakstisks iesniegums, ienākumus apliecinošie dokumenti, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Sociālā dienesta darbinieki veic klientu materiālā stāvokļa izvērtēšanu.
Daži pabalstu veidi tiek piešķirti bez personu/ģimeņu ienākumu izvērtēšanas, tie ir: pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pabalsts aizbildņiem, bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts personām pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietām, vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, vienreizējs pabalsts kara veterāniem, pabalsts ārkārtas situācijā.

Ludzas novada Sociālais dienests:
– sniedz sociālā darba pakalpojumus, nodrošina psihosociālo palīdzību, kas ietver sociālo gadījumu risināšanu, palīdzot personām (ģimenēm) atjaunot spējas sociāli funkcionēt;
– informē pašvaldības iedzīvotājus par iespējām un kārtību sociālo pakalpojumu saņemšanai no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem;
– izvērtē personu individuālās vajadzības un viņu ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas sociālo pakalpojumu saņemšanai, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu;
–  organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem;
– sniedz aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt un kurām nav likumīgo apgādnieku, kas spētu nodrošināt aprūpi;
– nodrošina psihologa pakalpojumus – personu un/vai ģimeņu psiholoģisko problēmu risināšanu, sniedzot tām profesionālu psiholoģisko palīdzību un atbalstu, sekmējot krīzes situāciju un viņu psiholoģisko problēmu pārvarēšanu un iekļaušanos sabiedrībā, atbalsta grupu vadīšanu.

Ludzas novada Sociālā dienesta nolikums

Saistošie noteikumi “PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM” 

Saistošie noteikumi “PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”

Saistošie noteikumi “PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU LUDZAS NOVADĀ” 

Saistošie noteikumi ” PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM LUDZAS NOVADĀ” 

 

Kontaktinformācija

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

E-pasts: socdienests@ludza.lv

Inese Žuka
Juriskonsulte
Tel: 65726900
E-pasts: inese.zuka@ludza.lv
Kabinets: 4

Lilita Gorbunova-Kozlova
Sociālā dienesta vadītāja
Tel: 65726901
E-pasts: lilita.gorbunova-kozlova@ludza.lv
Kabinets: 5

Katrīna Skrebinska
Vadītājas vietniece
Tel: 65726901
E-pasts: katrina.skrebinska@ludza.lv
Kabinets: 5

Santa Seņkova
Sociālā darbiniece - ilgstošā prombūtnē

Inga Gailiša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65707492
E-pasts: inga.gailisa@ludza.lv
Kabinets: 8

Ilga Kivliša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Tel: 65707492
E-pasts: ilga.kivlisa@ludza.lv
Kabinets: 8

Ilona Bondarenko
Sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem
Tel: 65707414
E-pasts: ilona.bondarenko@ludza.lv
Kabinets: 9

Sanita Dalibo
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65707415
E-pasts: sanita.dalibo@ludza.lv
Kabinets: 7

Svetlana Gorbunova
Sociālās palīdzības organizatore
Tel: 65707415
E-pasts: svetlana.gorbunova@ludza.lv
Kabinets: 7

Svetlana Aleksejeva
Sociālā darbiniece
Tel: 65707414
E-pasts: svetlana.aleksejeva@ludza.lv
Kabinets: 9

Viktorija Maškanceva
Psiholoģe
Tel: 65726001
E-pasts: viktorija.maskanceva@ludza.lv
Kabinets: 16

Karīna Sļadze
Sociālā darbiniece
Tel: 65707421
E-pasts: karina.sladze@ludza.lv
Kabinets: 6

Daina Laganovska
Sociālā darbiniece
Tel: 65729110
E-pasts: daina.laganovska@ludza.lv

Olga Cvetkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729523
E-pasts: olga.cvetkova@ludza.lv

Ludmila Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729493
E-pasts: ludmila.senkova@ludza.lv

Ludmila Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729493
E-pasts: ludmila.senkova@ludza.lv

Biruta Ažesole
Sociālā darbiniece
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludza.lv

Biruta Ažesole
Sociālā darbiniece
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludza.lv

Zinaīda Igovena
Sociālā darbiniece
Tel: 65729736
E-pasts: zinaida.igovena@ludza.lv

Zinaīda Igovena
Sociālā darbiniece
Tel: 65729736
E-pasts: zinaida.igovena@ludza.lv

Līga Dinaburska
Sociālā darbiniece
Tel: 65729853
E-pasts: liga.dinaburska@ludza.lv

coloring.cool