LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2019. gada 24. marts
Kazimirs, Izidors
Ludza
Mostly sunny
5°C
 
A A A

Sociālā aprūpe


Ludzas novadā darbojas iestādes, kas nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Ludzas novada iedzīvotājiem:

Ludzas novada Sociālais dienests

Adrese: Raiņa 16A, Ludza, LV-5701

t. 65726901, e-pasts: socdienests@ludza.lv

 

Sociālās aprūpes centrs “Ludza”

Adrese: Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735

t. 65722535, e-pasts: pansionats@ludza.lv

 

Saistošie noteikumi: sadaļas “Pašvaldība” apkšsadaļā “Spēkā esošie saištosie noteikumi

 

Valsts finansētais asistenta pakalpojums

Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz:

 • darbu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu (saimnieciskajā darbībā radīto produktu realizācijas vietu) un atpakaļ;
 • izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveides vietu un atpakaļ;
 • augstākās izglītības iestādi, palīdzētu apgūt izglītības programmu un atpakaļ (tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem, kuriem invaliditāte noteikta sakarā ar redzes traucējumiem);
 • dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ un saņemtu pakalpojumu:
 • dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem un nokļūtu atpakaļ, bērniem nodrošinot iespēju iesaistīties pasākumā;
 • ārstniecības iestādēm un dažādām institūcijām, saņemtu šo institūciju pakalpojumus un nokļūtu atpakaļ;
 • iepirktos, apmeklētu teātri, koncertu, sporta spēles vai citu brīvā laika pavadīšanas vietu, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ;

Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ir šādām personām:

 • bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,  kuriem izniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamībiu sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
 • personām ar I vai II grupas invaliditāti, kurām izsniegts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
 • noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis  Ludzas novada sociālajā dienestā (Raiņa iela 16A, Ludza) iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu (turpmāk – iesniegums) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

Iesniegumā norāda:

 • personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
 • likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
 • pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
 • informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
 • vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

 • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • komisijas atzinumu;
 • par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;
 • par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
 • institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
 • darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
 • izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
 • dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundu nedēļā.

Noderīga informācija:

coloring.cool