LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2017. gada 24. janvāris
Krišs, Eglons, Ksenija
Ludza
Rain and snow
1°C
 

Teritorijas plānojums


PAZIŅOJUMS par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gada grozījumu izstrādes uzsākšanu un ierosinājumu iesniegšanu
Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu   “Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu izstrādi” (protokols Nr.13, 6.§) ir uzsākta spēkā esošā Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un darba grupas sastāvs.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālrunis 65707496, e-pasts: aivars.meiksans@ludza.lv.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 (312.kab.) vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@ludza.lv, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv  līdz 2016. gada 30. septembrim.
Ar pašlaik spēkā esošo Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Plānošanas dokumenti/ Teritorijas plānojums http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/, Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē – Raiņa ielā 16, Ludzā un Ludzas novada pagastu pārvaldēs.
Publicēts 01.08.2016.


 Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam
ERAF-logo
Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam un Vides pārskats izstrādāts  Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde” (Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033) ietvaros.


PAZIŅOJUMS par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam apstiprināšanu
Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka 2013.gada 31.janvārī ar Ludzas novada domes sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 1.§) ir apstiprināts Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un pieņemti saistošie noteikumi Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (stājas spēkā 08.02.2015.).
Ar Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Vides pārskatu var iepazīties Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā – 113.kabinetā.
2013.gada 31.janvāra domes sēdes lēmums (protokols Nr. 3.; 1. §) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu
VARAM 2013.gada 11.aprīļa vēstule

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par ietekmes uz vides stratēģiskā novērtējuma rekomendāciju izvērtēšanu un iekļaušanu Ludzas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam
Ludzas novada pašvaldība informē, ka ar Ludzas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) ir apstiprināts Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (turpmāk tekstā – Ludzas novada teritorijas plānojums) un izdoti Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Ludzas novada teritorijas plānojumam ir veikta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un sagatavots Vides pārskats, pamatojoties uz likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (4. un 5. pantu, VI nodaļa), 23.03.2004 Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Vides pārraudzības valsts biroja 28.03.2011. lēmumu Nr.15.
Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 16.11.2012. sniegtajā atzinumā Nr.36 „Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām un 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktu.
Informatīvā ziņojuma pilns teksts pielikumā.


Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam  un Vides pārskata materiāli:

Funkcionālais zonējums (saistošā daļa):

Ludzas novada pagastu teritorijas izmantošana

Ludzas novada ciemu teritorijas izmantošana

Briģu pagasta funkcionālā zonējuma karte

Cirmas pagasta funkcionālā zonējuma karte

Isnaudas pagasta funkcionālā zonējuma karte

Istras pagasta funkcionālā zonējuma karte

Nirzas pagasta funkcionālā zonējuma karte

Ņukšu pagasta funkcionālā zonējuma karte

Pildas pagasta funkcionālā zonējuma karte

Pureņu pagasta funkcionālā zonējuma karte

Rundēnu pagasta funkcionālā zonējuma karte 

Brigu ciema funkcionālā zonējuma karte

Kivdolovas ciema funkcionālā zonējuma karte

Martišu ciema funkcionālā zonējuma karte

Nirzas ciema funkcionālā zonējuma karte

Ņukšu ciema funkcionālā zonējuma karte

Pildas ciema funkcionālā zonējuma karte

Rundēnu ciema funkcionālā zonējuma karte

Tutānu ciema funkcionālā zonējuma karte

Vecslabadas ciema funkcionālā zonējuma karte

Ludzas pilsētas teritorijas izmantošana Ludzas novada teritorijas izmantošana
Ludzas pilsētas funkcionālā zonējuma karte
Ludzas novada funkcionālā zonējuma karte

Tematiskās kartoshēmas:

Ludzas novada ciemu ūdensvada un kanalizācijas tīkli

Brigu ciema teritorijā
Kivdolovas ciema teritorijā
Martišu ciema teritorijā
Nirzas ciema teritorijā
Ņukšu ciema teritorijā
Pildas ciema teritorijā
Rundēnu ciema teritorijā
Tutānu ciema teritorijā
Vecslabadas ciema teritorija

Teritorijas pašreizejā izmantošana:
Ludzas novada pagastu teritorijas izmantošana Ludzas novada ciemu teritorijas izmantošana
Briģu pagasta pašreizējā izmantošana
Cirmas pagasta pašreizējā izmantošana
Isnaudas pagasta pašreizējā_izmantosana
Istras pagasta pašreizējā izmantošana
Nirzas pagasta pašreizējā izmantošana
Ņukšu pagasta pašreizējā izmantošana
Pildas pagasta pašreizējā izmantošana
Pureņu pagasta pašreizējā izmantošana
Rundēnu pagasta pašreizējā izmantošana
Brigu ciema pašreizējā izmantošana
Kivdolovas ciema pašreizējā izmantošana
Martišu ciema pašreizējā izmantošana
Nirzas ciema pašreizējā izmantošana
Ņukšu ciema pašreizējā izmantošana
Pildas ciema pašreizējā izmantošana
Rundēnu ciema pašreizējā izmantošana
Tutānu ciema pašreizējā izmantošana
Vecslabadas ciema pašreizējā izmantošana
Ludzas pilsētas teritorijas izmantošana Ludzas novada teritorijas izmantošana
Ludzas pilsētas pašreizējā izmantošana
Ludzas novada pašreizējā izmantošana

 


  • Pārskats par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam izstrādi:
1. daļa
2.daļa