LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2017. gada 24. janvāris
Krišs, Eglons, Ksenija
Ludza
Rain and snow
1°C
 

Attīstības programma

 
Ludzas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam:
 I.daļa. Pašreizējas situācijas raksturojums un analīze
 II.daļa. Stratēģiskā daļa
 Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība un pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
1.pielikums. Rīcības plāni: 
2.pielikums. Investīciju plāni:
 Pielikumi

Stratēģiskās ietekmes uz vides novērtējums
Vides pārskats 

Ludzas novada pašvaldības lēmumi:
Lēmums par Par Ludzas novada attīstības programmas Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju
Lēmums par Par Ludzas novada attīstības programmas Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju
Lēmums par Rīcības plāna 2015.-2017.gadam apstiprināšanu
Lēmums  Par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu

Informatīvs ziņojums par Ludzas novada attīstības programmu 2011. – 2017. gadam
Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Ludzas novada domes 22.10.2009. sēdes lēmumu „Par Ludzas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.13, 81.§). Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 07.12.2010. lēmumu Nr. 38 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, Ludzas novada attīstības programmai tika izstrādāts Vides pārskats.
Attīstības programmu un Vides pārskatu izstrādāja pašvaldības speciālisti, konsultējoties ar valsts institūciju un iestāžu darbiniekiem. Attīstības programmā nav paredzētas tādas darbības, kas būtiski pasliktinās vides kvalitāti Ludzas novada teritorijā. Tieši otrādi, Attīstības programmā definētais stratēģiskais mērķis Nr.2: „Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai”.
Attīstības programmas vidējā termiņa prioritāte Nr. 2: „Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte”, paredz vides un enerģētikas infrastruktūru attīstību un sakārtošanu, kas uzlabos vides kvalitāti, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija vai modernizācija samazinās slodzi uz virszemes ūdeņiem. Attīstības programmas Investīciju plānā paredzētas daudzas aktivitātes, kā rezultātā uzlabosies inženiertehniskās infrastruktūras stāvoklis, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi.
Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana notika vienlaicīgi ar Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu no 2011.gada 1. februāra līdz 2011.gada 15.martam. Publiskās apspriešanas laikā tika nodrošināta Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas pieejamība novada administratīvajās telpās un elektroniskai pašvaldības interneta mājas lapā www.ludza.lv.  Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2011.gada 25.februārī plkst. 15.00 Ludzas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 16, Ludzā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika maz apmeklēta un publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens organizāciju, iestāžu un iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumiem vai iebildumiem par izstrādātās Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakciju.
Pēc lēmuma pieņemšanas par Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, abi dokumenti tika iesniegti Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei, Veselības inspekcijai, Latgales plānošanas reģionam un Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrācijai atzinuma saņemšanai. Visi augstākminēto iestāžu atzinumi ir pozitīvi, atzinumos izteiktie priekšlikumi un ieteikumi tika ņemti vērā izstrādājot Attīstības programmas un Vides pārskata gala redakciju. Izstrādājot Attīstības programmu, kā alternatīvais variants tiek piedāvāts – nulles variants, t.i., izstrādātā programma netiek realizēta. Ja Attīstības programma netiktu īstenota, netiktu izpildīti Investīciju plānā paredzētie projekti; netiktu sekmēta investīciju piesaiste; tiktu kavēta ekonomiskā attīstība un infrastruktūras attīstība; sociālajā, kultūras un izglītības jomā nebūtu noteiktas prioritātes un nebūtu definētu uzdevumu mērķu sasniegšanai.
Attīstības programmas neesamība sekmētu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju degradāciju. Tūrisma infrastruktūras izveides trūkums veicinātu ezeru ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos, eitrofikāciju, kas ir novēršams ieviešot organizētu tūrismu un labiekārtojot vidi. Ņemot vērā negatīvos aspektus, tiek pieņemts variants – izstrādāt un realizēt Attīstības programmu.
Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa. Tās galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, identificējot, vai attīstības programmā definēto rādītāju sasniegšana norit kā plānots. Attīstības programmas īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama. Sākot ar attīstības programmas spēkā stāšanās gadu, pamatojoties uz informācijas sistēmā apkopotajiem datiem, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa sagatavo ikgadējo uzraudzības ziņojumu par attīstības programmas ieviešanu.
Lai konstatētu Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam īstenošanas radīto ietekmi uz vidi, jāveic plānošanas dokumenta realizācijas novērtējums un 2015. gadā jāizstrādā monitoringa ziņojums, kas jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā. Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam un Vides pārskats ir apstiprināti ar Ludzas novada domes 2011.gada 10.maija sēdes lēmums Nr.4 „Par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu”.
Aivars Meikšāns Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam  (galīgā redakcija)

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats Ludzas novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam:

Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata galīgās redakcijas nodošanu Latgales plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai
Atbilstoši Ludzas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumam „Par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (protokols Nr.1, 47.§) no 2011.gada 1.februāra līdz 2011.gada 15.martam tika organizēta Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam un vides pārskata publiskā apspriešana. Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2011.gada 25.februārī plkst. 15.00 Ludzas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 16, Ludzā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika maz apmeklēta un publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens organizāciju, iestāžu un iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumiem vai iebildumiem par izstrādātās Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakciju.
Pēc lēmuma pieņemšanas par Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, abi dokumenti tika iesniegti Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei, Veselības inspekcijai, Latgales plānošanas reģionam un Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrācijai atzinuma saņemšanai. Visi augstākminēto iestāžu atzinumos izteiktie priekšlikumi un ieteikumi tika ņemti vērā izstrādājot Attīstības programmas un Vides pārskata gala redakciju.
2011.gada 24.martā Ludzas novada domes sēdē (protokols Nr.4, 39.§) tika pieņemts lēmums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata galīgās redakcijas nodošanu Latgales plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.  
Kontaktpersona: Ilona Rimša Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma teritorijas plānotāja tālr.65707411 e-pasts: ilona.rimsa@ludzaspils.lv

Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Atbilstoši Ludzas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumam Nr.1. 47.§ tiek organizēta Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
1. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.
2. Ar Ludzas novada attīstības programmas 2011.- 2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 1.februāra līdz š.g. 15.martam var iepazīties:
  • Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16A, 2.stāvā, 13.kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00
  • Ludzas novada pašvaldības mājas lapā http://www.ludza.lv/
3. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ludzas novada attīstības programmas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2010.gada 15.martam:
  • Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16A, 2.stāvā, 13.kabinetā,
  • sūtot pa pastu uz adresi: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
  • elektroniski – uz e-pasta adresi: ilona.rimsa@ludzaspils.lv
5. Ludzas novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2011.gada 25.februārī plkst.15.00 Ludzas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā.   Kontaktpersona: Ilona Rimša Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma teritorijas plānotāja tālr.65707411 e-pasts: ilona.rimsa@ludzaspils.lv
Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam 1. redakcija 
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums vides pārskats

Paziņojums par plānošanas dokumenta „Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam” izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 10.pantu un Ludzas novada domes 22.oktobra sēdes lēmumu Nr. 13, 81.§, ir uzsākta Ludzas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam izstrāde.Ludzas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam izstrādā Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti, Raiņa ielā 16A, Ludzā, tālr.: 65707403, 65707411.Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: attīstības plānošana.Attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kurš nosaka  Ludzas novada attīstības virzienus un prioritātes turpmākajiem 7 gadiem un kurā noteikts pasākumu kopums šo prioritāšu īstenošanai. Programmas izstrādes termiņš: 2010.gada decembris. Ludzas novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties attīstības programmas izstrādē, izsakot savu viedokli par novada nākotni, attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, aizpildot aptaujas anketu. Anketa pieejama Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16A, 13.kabinetā un pašvaldības mājas lapā http://www.ludza.lv/ izvēlnes „Ludzas novada dome” sadaļā „Plānošanas dokumenti”.
Anketas un rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz š.g. 30.decembrim Ludzas novada pašvaldībā personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: attistiba@ludzaspils.lv
Anketēšanas apkopojums