LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis
Rūsiņš, Sandris, Alīna
Ludza
Cloudy
1°C
 
A A A

Domes komisijas

Ludzas novada Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars MeikšānsLudzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

Inese KamzoleLudzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsulte

Juris Kučinskis – Ludzas novada Būvvaldes būvinspektors

Katrīna Skrebinska – Ludzas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Komisijas sekretāre:

Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre


 

Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padome

Padomes priekšsēdētāja:

Alīna Gendele – Ludzas novada domes priekšsēdētāja

Padomes priekšsēdētājas vietniece:

Valentīna Razumovska -Ludzas Tautas nama direktore

Padomes locekļi:

Lolita Greitāne – Ludzas novada domes deputāte

Ksenija Miklaševiča – Ludzas novada iedzīvotāja

Jevgeņijs Lukašenoks – Ludzas novada iedzīvotājs

Inta Kušnere – Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore

Zinaīda Buliga – Ludzas 2. vidusskolas direktore

Padomes sekretāre:

Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre


 

Ludzas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Meikšāns -Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

Komisijas locekļi:

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieris

Arturs Isakovičs – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists

Komisijas locekle – sekretāre:

Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos


 

Ludzas novada Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Kristīne Nikolajeva Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos

Valērijs Laganovskis – Ludzas novada Būvvaldes būvinzenieris

Viola Andruščenko – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja

Komisijas locekļi-sekretāri:

Aleksandrs Vasiļkovskis – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsults

Inese Žuka – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste


 

Komisija pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Anastasija Vasilovska – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece

Aleksejs Enikovs – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvedis

Igors Kozlovs – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas sabiedriskā transporta organizators

Vadims Maškancevs – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas datorsistēmu un datortīklu administrators


 

Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Lolita Greitāne – Ludzas novada domes deputāte

Komisijas locekļi:

Kristīne Nikolajeva – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja

Ilona Rimša – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja

Komisijas locekle – sekretāre:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma ekonomiste


 

Ludzas novada Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietniece-atbildīgā sekretāre:

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsulte

Komisijas locekļi:

Voldemārs Dibaņins – Ludzas novada domes deputāts

Arturs Isakovičs – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists

Inese Kamzole – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja

Katrīna Skrebinska – Ludzas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Sarmīte Gutāne – Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja


 

Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Alīna Gendele – Ludzas novada domes priekšsēdētāja

Komisijas locekļi:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Ināra Strazda – Ludzas novada pašvaldības personāla speciāliste

Līga Mežule – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Jevgenija Kušča – Ludzas novada domes deputāte

Juris Atstupens – Ludzas novada domes deputāts

Komisijas locekle- sekretāre:

Kristīne Nikolajeva – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja


 

Ludzas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietniece-sekretāre:

Aina Poikāne – pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma ekonomiste

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieris


 

Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas locekļi:

Arturs Isakovičs – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma ekonomiste

Komisijas loceklis – sekretārs:

Igors Kozlovs – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas sabiedriskā transporta organizators


 

Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inese Romanova – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe

Komisijas locekļi;

Vineta Čepule – izglītības psiholoģe

Viktorija Maškanceva – izglītības psiholoģe

Sarmīte Upīte – logopēde

Svetlana Stukāne – speciālā pedagoģe

Tatjana Jakubova – bērnu psihoneiroloģe


 

Ludzas novada pašvaldība Ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

Irēna Uzuļeņa – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede

Komisijas locekļi:

Igors Lapšovs – Ludzas novada domes deputāts

Aija Andersone – Ludzas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Komisijas sekretāre:

Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre


 

Ludzas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Alīna Gendele – Ludzas novada domes prieksšēdētāja

Komisijas locekļi:

Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs

Gunta Kozlova – SIA “Ludzas rajona slimnīca” virsārste

Ināra Strazda – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas personāla speciāliste


 

Ludzas novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpiddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

Aleksejs Enikovs – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvedis

Komisijas locekļi:

Inta Kivliša – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede

Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists

Arturs Isakovičs – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists

Komisijas sekretāre bez balsstiesībām:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma ekonomiste


 

Ludzas novada pašvaldības komisija Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

Komisijas locekļi:

Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženieris

Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālists

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ekonomiste

Komisijas locekle – sekretāre:

Tatjana Binovska –Ludzas novada pašvaldības juriskonsulte


 

Ludzas novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ekonomiste

Komisijas locekļi:

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženieris

Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālists

Komisijas locekle – sekretāre:

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības juriskonsulte


 

Ludzas novada medību koordinācijas komisija

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpiddirektors

Arturs Isakovičs – medību kolektīva “Loči” valdes loceklis

Igors Pozdņakovs – Valsts meža dienesta pārstāvis

Ojārs Strazds – VAS “Latvijas valsts meži” pārstāvis

Edgars Čubars – Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

Ināra Vonda – komisijas sekretāre

Ludzas novada medību koordinācijas komisijas nolikums

Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli