LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2019. gada 19. janvāris
Alnis, Andulis
Ludza
Mostly cloudy
-5°C
 
A A A

Būvvaldes pakalpojumi un veidlapas

 
Iesniegums Būvvaldes kompetences jautājumos (brīvā formā)
 
Teritorijas plānošana
Iesniegums izziņas par atbilstību Ludzas novada teritorijas plānojumam
Iesniegums par detālplānojuma izstrādi
 
Nekustamais īpašums
Iesniegums izziņas par būves statusu izsniegšanai – par nepabeigtas jaunbūves ierakstīšanu Zemesgrāmatā
Iesniegums izziņas par būves neesību dabā izsniegšanai
Iesniegums par nosacījumu izsniegšanu Zemes ierīcības projekta izstrādei
Iesniegums Zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
Pieprasījums atmežošanas  kompensācijas aprēķinam
Iesniegums par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā
 
Vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana
Iesniegums reklāmas, informācijas objekta vai izkārtnes izvietošanas saskaņošanai
 
Būvniecība
Iesniegums rakšanas darbu atļaujas saņemšanai
Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai sakarā ar būvniecības procesa dalībnieka maiņu
Iesniegums būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanai
Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana. Krāsu pase.
 
Veidlapas atbilstoši  speciāliem būvnoteikumiem 
Būvdarbu vadītāja saistību raksts
Būvuzrauga saistību raksts
 
Ēkas

Lietotie termini

MK 02.09.2014. noteikumi Nr. 529  (turpmāk – Noteikumi)

Paskaidrojuma raksts ēkas būvniecībai   Noteikumu  22.23.24.  un   29.1  punktā un 35.2.  un 36.2. apakšpunktā minētajos gadījumos
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai  Noteikumu  27. un 32. punktā minētajos gadījumos
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves  Noteikumu 34. punktā minētajos gadījumos
Būvniecības iesniegums ēkas būvniecībai/nojaukšanai  Noteikumu  25.26.28.29.30.31.  un 33. punktā minētajos gadījumos
Apliecinājuma karte  Noteikumu  35.1. apakšpunktā, 37.  un 38.  punktā minētajos gadījumos
Ēkas fasādes apliecinājuma karte   Noteikumu 35.1. apakšpunktā, 37.  un 38. punktā minētajos gadījumos
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai Noteikumu  44. punktā minētajos gadījumos
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai 
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
 
Ceļi un ielas

MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 633

Paskaidrojuma raksts 1.grupas ceļam
Būvniecības iesniegums
Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
 
Elektroenerģijas būves

MK 30.09.2014. noteikumi Nr. 573

Paziņojums par būvniecību
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts
Apliecinājuma karte
Projekta saskaņošanas veidlapa
Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

 

Atsevišķas inženierbūves 

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes, kanalizācijas, ūdensapgādes, siltumapgādes  un citu atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecība

MK 09.05.2017. noteikumi Nr. 253

Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Apliecinājuma karte inženierbūvēm
Būvniecības iesniegums
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

 

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

MK 16.09.2014. noteikumi Nr. 550

Paskaidrojuma raksts 1.grupas būves būvniecībai/nojaukšanai
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

 

Elektronisko sakaru tīkli

MK 01.10.2014. noteikumi Nr. 501

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
coloring.cool